快捷搜索:

凌晨过骊山,御榻在嵽嵲

早晨过骊山,御榻在嵽嵲

出自唐朝杜甫的《自京赴奉先县咏怀五百字
原文赏析:
杜陵有平夷易近,老大年夜意转拙。
许身一何愚,窃比稷与契。
居然成濩落,白首甘契阔。
盖棺事则已,此志常觊豁。
穷年忧黎元,太息肠内热。
取笑同砚翁,浩契弥猛烈。
非无江海志,飘逸送日月。
生逢尧舜君,不忍便永诀。
当今廊庙具,构厦岂云缺。
葵藿倾太阳,物性固莫夺。
顾惟蝼蚁辈,但自求其穴。
胡为慕大年夜鲸,辄拟偃溟渤。
以兹误心理,独耻事干谒。
兀兀遂至今,忍为尘埃没。
终愧巢与由,未能易其节。
沉饮聊自遣,放契破愁绝。
岁暮百草零,疾风高冈裂。
天衢阴峥嵘,客子中夜发。
霜严衣带断,指直不得结。
早晨过骊山,御榻在嵽嵲
蚩尤塞寒空,蹴蹋崖谷滑。
仙境气郁律,羽林相摩戛。
君臣留欢娱,乐动殷樛嶱。
赐浴皆长缨,与宴非短褐。
彤庭所分帛,本自寒女出。
鞭笞其夫家,剥削贡城阙。
贤人筐篚恩,实欲邦国活。
臣如忽至理,君岂弃此物。
多士盈朝廷,仁者宜战栗。
况闻内金盘,尽在卫霍室。
中堂舞仙人,烟雾散玉质。
煖客貂鼠裘,悲管逐清瑟。
劝客驼蹄羹,霜橙压喷鼻橘。
权门酒肉臭,路有冻逝世骨。
兴废咫尺异,惆怅难再述。
北辕就泾渭,官渡又改辙。
群冰从西下,纵目高崒兀。
疑是崆峒来,恐触天柱折。
河梁幸未坼,枝撑声窸窣。
行旅相攀援,川广弗成越。
老妻寄异县,十口隔风雪。
谁能久掉落臂,庶往共饥渴。
入门闻号啕,季子饥已卒。
吾宁舍一哀,里巷亦啼哭。
所愧为人父,无食致短命。
岂知秋禾登,贫窭有匆急。
生常免租税,名不隶挞伐。
抚迹犹酸辛,平人固骚屑。
默思失业徒,因念远戍卒。
忧端齐终南,澒洞弗成掇。
拼音解读
dù líng yǒu bù yī ,lǎo dà yì zhuǎn zhuō 。
xǔ shēn yī hé yú ,qiè bǐ jì yǔ qì 。
jū rán chéng hù luò ,bái shǒu gān qì kuò 。
gài guān shì zé yǐ ,cǐ zhì cháng jì huō 。
qióng nián yōu lí yuán ,tàn xī cháng nèi rè 。
qǔ xiào tóng xué wēng ,hào qì mí jī liè 。
fēi wú jiāng hǎi zhì ,xiāo sǎ sòng rì yuè 。
shēng féng yáo shùn jun1 ,bú rěn biàn yǒng jué 。
dāng jīn láng miào jù ,gòu shà qǐ yún quē 。
kuí huò qīng tài yáng ,wù xìng gù mò duó 。
gù wéi lóu yǐ bèi ,dàn zì qiú qí xué 。
hú wéi mù dà jīng ,zhé nǐ yǎn míng bó 。
yǐ zī wù shēng lǐ ,dú chǐ shì gàn yè 。
wū wū suí zhì jīn ,rěn wéi chén āi méi 。
zhōng kuì cháo yǔ yóu ,wèi néng yì qí jiē 。
chén yǐn liáo zì qiǎn ,fàng qì pò chóu jué 。
suì mù bǎi cǎo líng ,jí fēng gāo gāng liè 。
tiān qú yīn zhēng róng ,kè zǐ zhōng yè fā 。
shuāng yán yī dài duàn ,zhǐ zhí bú dé jié 。
líng chén guò lí shān ,yù tà zài dì niè
chī yóu sāi hán kōng ,cù tà yá gǔ huá 。
yáo chí qì yù lǜ ,yǔ lín xiàng mó jiá 。
jun1 chén liú huān yú ,lè dòng yīn liáo ké 。
cì yù jiē zhǎng yīng ,yǔ yàn fēi duǎn hè 。
tóng tíng suǒ fèn bó ,běn zì hán nǚ chū 。
biān tà qí fū jiā ,jù liǎn gòng chéng què 。
shèng rén kuāng fěi ēn ,shí yù bāng guó huó 。
chén rú hū zhì lǐ ,jun1 qǐ qì cǐ wù 。
duō shì yíng cháo tíng ,rén zhě yí zhàn lì 。
kuàng wén nèi jīn pán ,jìn zài wèi huò shì 。
zhōng táng wǔ shén xiān ,yān wù sàn yù zhì 。
xuān kè diāo shǔ qiú ,bēi guǎn zhú qīng sè 。
quàn kè tuó tí gēng ,shuāng chéng yā xiāng jú 。
zhū mén jiǔ ròu chòu ,lù yǒu dòng sǐ gǔ 。
róng kū zhǐ chǐ yì ,chóu chàng nán zài shù 。
běi yuán jiù jīng wèi ,guān dù yòu gǎi zhé 。
qún bīng cóng xī xià ,jí mù gāo zú wū 。
yí shì kōng dòng lái ,kǒng chù tiān zhù shé 。
hé liáng xìng wèi chè ,zhī chēng shēng xī sū 。
háng lǚ xiàng pān yuán ,chuān guǎng bú kě yuè 。
lǎo qī jì yì xiàn ,shí kǒu gé fēng xuě 。
shuí néng jiǔ bú gù ,shù wǎng gòng jī kě 。
rù mén wén hào táo ,yòu zǐ jī yǐ zú 。
wú níng shě yī āi ,lǐ xiàng yì wū yān 。
suǒ kuì wéi rén fù ,wú shí zhì yāo shé 。
qǐ zhī qiū hé dēng ,pín jù yǒu cāng zú 。
shēng cháng miǎn zū shuì ,míng bú lì zhēng fá 。
fǔ jì yóu suān xīn ,píng rén gù sāo xiè 。
mò sī shī yè tú ,yīn niàn yuǎn shù zú 。
yōu duān qí zhōng nán ,hòng dòng bú kě duō 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: